Kursy jakmedytowac.pl Regulamin usługi


Regulamin sklepu internetowego kursy.jakmedytowac.pl


Dzień dobry!


Nazywam się Sylwester Rogalski i jestem twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kursy.jakmedytowac.pl/. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.


Gwoli formalności, moje dane rejestrowe:


Sylwester Rogalski
Bobrza 24/6,
54-220 Wrocław
POLSKA


REGON:364877540
NIP:6891210994


Poniżej natomiast dane adresowe firmy, która jest właścicielem Platformy sprzedażowej za pośrednictwem której sprzedawane są kursy:


Attn: Velora Studios, LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware 19958
United States
https://www.heightsplatform.com/
Regulamin Platformy sprzedażowej dostępny tutaj: https://www.heightsplatform.com/termsPoniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.


W razie jakichkolwiek pytań jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@jakmedytowac.pl


Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,


Sylwester Rogalski


 

§ 1
Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


1)    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,


2)    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,


4)    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursy.jakmedytowac.pl/terms


5)   Platforma sprzedażowa - platforma sprzedażowa https://www.heightsplatform.com/ na której hostowany jest Sklep.


6)    Sklep – sklep internetowy (platforma z kursami) dostępny pod adresem https://kursy.jakmedytowac.pl hostowany na Platformie sprzedażowej


7)    Sprzedawca – Sylwester Rogalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sylwester Rogalski” ul. Bobrza 24/6, 54-220 Wrocław, NIP: 6891210994


8)    Kurs – kurs on-line - produkt dostępny jedynie przez stronę Sklepu
§ 2
Postanowienia wstępne


1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.


2.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.


3.     Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:


1)    dostęp do Internetu,


2)    standardowy system operacyjny,


3)    standardowa przeglądarka internetowa,


4)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.


4.     Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego to:


1.     dostęp do Internetu,


2.     standardowy system operacyjny


3.     standardowa przeglądarka internetowa


4.     standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),


5.     posiadanie aktywnego adresu e-mail.


5.     Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:


1)    dostęp do Internetu,


2)    standardowy system operacyjny,


3)    standardowa przeglądarka internetowa,


4)    standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),


5)    standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),


7)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.


6.     Kupujący, dokonując zakupu zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane:


1.    Imię i Nazwisko


2.    Adres e-mail


7.     Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.


8.     Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.


 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną


1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.


2.     Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta następuje w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.


3.     Jeżeli Kupujący zdecyduje się kupić produkt w Sklepie i tym samym założyć w nim konto, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego, historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie oraz informacje umożliwiające dostęp do zakupionych produktów. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła. (więcej o tym w § 5)


4.     Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.


5.     Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.


6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.


7.     Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.


8.     Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@jakmedytowac.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.


9.     Dostęp do zakupionego Kursu nie jest limitowany czasowo. Jest on możliwy tak długo jak długo istnieje Sklep oraz Platforma sprzedażowa.


 

§ 4
Prawa własności intelektualnej


1.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.


2.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


 

§ 5
Dostawa produktu elektronicznego


Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego. Sprzedawca informuje jednocześnie, że nie jest on właścicielem Platformy sprzedażowej i nie odpowiada za opóźnienia i problemy techniczne w Sklepie.


 

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy


1.     Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.


2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy .


3.     Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.


4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


5.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.


 

§ 7
Odpowiedzialność za wady


1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.


2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).


3.     Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.


4.     Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.


5.     Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.


6.     Ćwiczenia zaprezentowane w produktach nie zastępują leczenia medycznego. We wszelkich zagadnieniach dotyczących zdrowia należy skonsultować się z lekarzem.


 

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies


Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://kursy.jakmedytowac.pl/privacy


 

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.


2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:


1)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,


2)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,


3)    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.


3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.


4.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


 

§ 10
Postanowienia końcowe


1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.


2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.


3.     Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.


4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020